Principy a prvky Montessori pedagogiky

Pomoz mi, abych to dokázal sám…

Jedna z hlavních zásad Marie Montessori – dát dítěti dostatek času a prostoru, aby se rozhodlo samo, které činnosti se chce věnovat a jak dlouho ji chce dělat. Učitel musí ale být neustále nablízku, musí dítě správně motivovat a ukázat mu, jak se s pomůckou pracuje. Pokud si dítě neví rady, pomůže mu a ukáže co dál, jinak se ale do činnosti dítěte nevměšuje a nechá mu dostatečný prostor pro jeho práci, která spočívá v potřebě se něco nového naučit.

Respektování senzitivních fází
Senzitivní fáze je období, kdy je dítě naladěno pro získání určitých dovedností, učí se samo a bez velké námahy. V tomto období jsou poznatky trvalé – dítě se učí pro další život, nejen pro danou chvíli. Pokud se senzitivní fáze nevyužije, dítě se může danou věc naučit později, ale s vynaložením daleko většího úsilí.

Připravené prostředí
Jedná se o uspořádání prostředí místnosti, pomůcek a materiálu pro samostatnou práci dítěte. Prostředí musí být připraveno tak, aby umožnilo dítěti samostatné osvojování poznatků, musí podněcovat a povzbuzovat k aktivitě, k dosažení stále vyšší úrovně zájmů. Marie Montessori jako vynikající matematička sama vymyslela soubor pomůcek, které se při práci podle její metody používají dodnes. Tyto pomůcky pomáhají dítěti pochopit matematické a jazykové problémy pomocí smyslů, rozvíjejí dítě po všech stránkách. Pomůcky jsou zásadně z přírodních materiálů.

Svobodná volba práce
Výběr hry či pomůcky je instinktivní záležitostí a pokud je podpořena vede k dítě k výběru činnosti, která podporuje jeho vývoj.

Polarizace pozornosti
Jde o schopnost dítěte intenzivně a dlouhodobě se soustředit na práci. Skládá se ze 3 fází – hledání (dítě hledá, vypadá roztěkané), velká práce (dítě našlo co ho zaujalo a pracuje), nasycení (dítě dokončí práci, uklidí, je spokojené a klidné). Dítě je třeba vést k polarizaci pozornosti prostřednictvím cvičení praktického života, dítě „normalizovat“ (zklidnit). Učitel dítě vede ke koncentraci pozornosti, sebekontrole a rozvoji jemné motoriky.

Práce s chybou
V Montessori pedagogice chyby mají svůj smysl (z chyby se můžeme poučit). Všechny Montessori pomůcky mají v sobě zabudovanou zpětnou vazbu – kdo s nimi pracuje, může si svou chybu objevit sám.

Věkově smíšené skupiny
Smyslem věkově heterogenních tříd je vytvořit dětem ve třídě větší prostor pro kooperaci,čerpání inspirace a rozvoj sociálních dovedností, ohleduplnosti, trpělivosti a tolerance.

Ruka je nástrojem ducha
Neboli „Od uchopení k pochopení“, toto je další klíčová zásada výchovného působení podle Montessori pedagogiky. Dítě si musí vše napřed „osahat“, aby správně a trvale pochopilo logiku a souvislosti. Bez rozvíjení smyslů je učení mělké, a to co se dítě naučilo, snadno zapomíná.

Elipsa
Chůzí po elipse dochází ke cvičení a učení psychické a fyzické rovnováhy, klidu, ticha, harmonie a koncentrace pozornosti. Elipsa je vyznačena na zemi v dostatečné velikosti. Čím je elipsa užší, tím těžší je cvičení. Začíná se sedem kolem elipsy. Děti se učí pomalu a koordinovaně po elipse chodit a nosit v obou rukou předměty (hrníček s vodou, talířek s kuličkou ), což je nutí se na chůzi soustředit. Věci si děti dále předávají a učí se nevybírat si pouze kamaráda, ale všímat si, kdo ještě nebyl a zapojit ho.

Partnerský přístup
Jedním z klíčových pojmů pedagogiky Marii Montessori je partnerský přístup, vzájemný respekt a úcta. K dětem bychom se měli chovat tak, abychom nezraňovali jejich lidskou důstojnost. Základním vodítkem při tom je nedovolit si k nim nic, co nechceme, aby si dovolili oni k nám. Cesta k vhodnému chování dítěte vede přes společné vytváření pravidel pro soužití ve třídě i ve škole.

Třístupňová výuka
Výklad a prezentace nového učiva se provádí, tzv. třístupňovou (třífázovou) výukou. Spočívá ve třech po sobě jdoucích fázích, díky kterým dojde ke komplexnímu pochopení nové látky.

Systém hodnocení
Při učení je nutná zpětná vazba, nikoli však známka. Zpětná vazba je zaměřená na průběh celé práce a jejím účelem je dát směr dalšímu snažení. Je poskytována během činnosti, učitel jejím prostřednictvím konstatuje současný stav, ve kterém se dítě nachází